julia_happy: (монро1)
[personal profile] julia_happy
Kad žmonės šypsotųs
Ant vieškelio balto,
Kad saulė žydėtų
Virš Tamstų galvos,
Kad lietūs nulytų
Ir skausmą, ir kaltę,
Kad sniegas nekristų
Ant sielos žaizdos,
Kad siekių viršūnėse
Viltys nutūptų,
Kad vėjai vis pūstų
Geri iš namų,
Kad kartais užsuptų,
Kad kartais užplūstų
Džiaugsmai ir likimai
Žmonių artimų,
Kad niekas ir niekur
Ir niekaip neskriaustų,
Kad niekas nebūtų
Prie kojų mažu,
Kad viskas iš nieko,
Kad viskas iš naujo,
Kad viskas į gera,
Kad viskas- gražu...
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

julia_happy: (Default)
julia_happy

March 2012

S M T W T F S
    123
45 678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 02:34 pm
Powered by Dreamwidth Studios